Reklamační řád ve formátu PDF pro tisk - ZDE

Reklamační řád pro prodej uhlí

čl. 1

Uplatňování reklamací vad zakoupeného uhlí 

Vyskytne-li se vada u zakoupeného uhlí, má kupující právo tuto vadu reklamovat u prodávajícího. Kupující je povinen v Protokolu o vadách uvést, v čem vidí vadu, tzn., v čem podle jeho názoru vada spočívá a čeho se uplatněním reklamace domáhá. Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit doklad o nákupu uhlí. Pokud byla reklamace uplatněna v termínu uvedeném v čl. 2 odst. 5, příp. 6 tohoto Reklamačního řádu, pořídí odpovědný pracovník pověřený prodávajícím Zápis o reklamaci.

čl. 2

Odpovědnost za vady a odpovědnost za škodu 

1. Vadou se rozumí odchylka od kvantitativních nebo kvalitativních parametrů uhlí stanovených kupní smlouvou, resp. dokladem o prodeji (dále jen „Smlouva“), zejména Katalogem výrobce. 

2. Vadu uhlí je kupující prodávajícímu povinen prokázat. 

3. Dodáním vadného uhlí není Smlouva porušena podstatným způsobem.  

4. Kupující je povinen po přechodu vlastnického práva k uhlí jej prohlédnout ihned, a to bez zbytečného odkladu. Prodávající nenese odpovědnost za později oznámené vady. 

5. Zjevné vady uhlí (tzn. viditelná hlušina či jiné nečistoty, příp. zvýšený obsah prachu, nadsítného a podsítného než je určeno v Katalogu výrobce), je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu nejpozději do 7 kalendářních dnů od přechodu vlastnického práva k uhlí, a to zápisem do Protokolu o vadách. To neplatí v případě vlastního odvozu uhlí ze skladu prodávajícího, kdy si kupující osobně uhlí nakládá, resp. dává pokyn k jeho nakládce podle vlastního výběru tak, jak „stojí a leží“. 

6. Skryté vady uhlí (tzn. vady uhlí zjistitelné laboratorním rozborem, zejména překročení maximálního obsahu popela v uhlí než je určeno v Katalogu výrobce) je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu neprodleně po zjištění skryté vady, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od přechodu vlastnického práva k uhlí, a to zápisem do Protokolu o vadách, jehož přílohou bude Zápis o provedení odběru vzorků a výsledcích laboratorní zkoušky. 

7. Skryté vady je kupující povinen prokázat laboratorním rozborem kontrolního vzorku uhlí odebraného z dodávky uhlí, u níž kupující uplatňuje nároky z vad podle příslušné platné technické normy. Kupující je dále povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku uhlí pro nezávislý laboratorní odběr. 

8. V Protokolu o vadách kupující uvede popis vad uhlí a přiměřenou slevu z kupní ceny. Protokol o vadách kupující dle možností doloží fotodokumentací. 

9. Oprávnění k uplatnění nároků z vad uhlí vůči prodávajícímu má výlučně kupující. 

10. Nedojde-li k jiné dohodě, je kupující povinen dodávku uhlí, u níž kupující uplatňuje nároky z vad, uskladnit odděleně od jiného uhlí. Současně je povinen při skladování minimalizovat vliv klimatických podmínek. Současně nesmí s uhlím nakládat způsobem, který by mohl prodávajícímu ztížit nebo znemožnit kontrolu vad. 

11. Kupující je povinen vytvořit prodávajícímu podmínky k ověření oprávněnosti nároků z vad uhlí. 

12. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu součinnost spočívající v tom, že do 5 pracovních dnů od doručení Protokolu o vadách oznámí kupujícímu, zda a kdy se k vyřízení nároku z vad dostaví. 

13. Jsou-li prodávajícím vady uznány jako oprávněné, může kupující požadovat nárok z vad uhlí, a to přiměřenou slevou z kupní ceny, která je jediným nárokem kupujícího z vad uhlí. Kupující, kterému vznikl nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, není oprávněn požadovat jinou náhradu škody způsobenou vadou uhlí, na které se sleva vztahuje. 

14. Náklady spojené s řešením nároku z vad nese prodávající jen tehdy, byla-li vada uhlí prokázána.  

15. O oprávněnosti reklamace rozhoduje vedoucí maloobchodního prodeje nebo jiný pověřený pracovník. A to v případě jakostních reklamací u zjevných vad dodaného uhlí nejpozději do 5 dnů od uplatnění reklamace, v případě skrytých jakostních vad do 7 dnů od obdržení výsledku laboratorního rozboru kontrolního vzorku uhlí odebraného z dodávky uhlí, u níž kupující uplatňuje nároky z vad podle příslušné platné technické normy. 

Odpovědnost prodávajícího za vady uhlí se řídí zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění. Platí pro tyto prodejní sklady: 

 

T.U.S. s.r.o., sklad Krahulov
adresa: 675 21 Krahulov 84 
kontaktní osoba pro podávání reklamací:
Lenka Bystřická, tel. 568 870 737, 736 290 910 

T.U.S. s.r.o., sklad Jaroměřice n. Rok., část Popovice,
kontaktní osoba pro podávání reklamací:
Vratislav Pipal, tel. 568 440 201, 733 314 783